Cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu với ngành thủy sản

Tổng hợp

Nguồn tin: TSVN