CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI NGHỀ CÁ TỈNH NINH THUẬN

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch (Bùi Thị Anh Vân, Nguyễn Hữu Ái, Tu Thanh Hường), Đoàn thư ký (Trương Kim Thảo, Nguyễn Thị Tường Vân)…lên làm việc.
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
HỘI NGHỀ CÁ TỈNH NINH THUẬN

STT   NỘI DUNG BTC
    Chào cờ Ô. Tùng
01 8h05-8h15 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch (Bùi Thị Anh Vân, Nguyễn Hữu Ái, Tu Thanh Hường), Đoàn thư ký (Trương Kim Thảo, Nguyễn Thị Tường Vân)…lên làm việc. Ô. Tùng
Tiếp tục giới thiệu
02 8h15-8h20 Khai mạc Đại hội Chủ tịch
    Giới thiệu ô. Ái Ô. Hường
03 8h20-8h25 Thông qua chương trình làm việc Ô. Ái
    Giới thiệu Ô. Khánh (Ban Kiểm tra TĐB) B. Vân
04 8h25-8h30 Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Ô. Khánh
    Giới thiệu  Ô. Ái  B.Vân
05 8h30- 9h00 Báo cáo Tổng kết Ô. Ái 
    Giới thiệu B. Vân Ô. Hường
06 9h00-9h15 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành B. Vân
    Giới thiệu Ô. Hường (Ban Ktra HNC) Ô. Ái 
07 9h15-9h30 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm tra, quyết toán Tài chính Ô. Hường 
08 9h30- 10h15 Tham luận, góp ý Báo cáo tổng kết, góp ý sửa đổi điều lệ
Làm việc trước với các ĐB khách mời…           (Ô. Tùng đưa cho Đoàn CT)
Đoàn chủ tịch
09 10h15- 10h30 BCH cũ tuyên bố hết hiệm kỳ; Giới thiệu nhân sự bầu BCH mới B. Vân
    Bầu cử B. bầu cử
10 10h30-10h45 Thi đua khen thưởng
Đọc QĐ của HNCVN – Ô. Tùng
Mời PCT HNC trao Bằng khen 2 đơn vị và 4 CN.
- Giới thiệu ô. Thiện đọc QĐ của UBND tỉnh
Mời HĐND hoặc Ô. Lâm trao Bằng khen
Ô. Tùng
-  Đọc QĐ của HNCVN
11 10h45- 11h10 Đại biểu cấp trên phát biểu
(Làm việc trước với Thầy Võ Thiên Lăng hoặc Ô. Lâm)
Ô. Tùng