Sinh sản nhân tạo thành công ngao trắng

Khoa học- công nghệ

Nguồn tin: TSVN