Hiện tượn váng bọt khó tan trong nuôi tôm

Khoa học- công nghệ

Nguồn tin: TSVN